Algemene voorwaarden HighFocusCreator Juni 2021 Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij HighFocusCreator zich verbindt / zal verbinden om diensten te verrichten voor de opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor HighFocusCreator voortvloeiende diensten.
 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt niet erkend. Tevens in het geval de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding bevat, prevaleren de algemene voorwaarden van HighFocusCreator.
 3. Wijzingen en / of aanvullingen op bepalingen in de algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien schriftelijk overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens geldig voor eventuele aanvullend en / of nadere overeenkomsten.

Artikel 2. Totstandkoming

 1. Offertes opgesteld door HighFocusCreator zijn geheel vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld en / of overeengekomen.
 2. HighFocusCreator behoudt het recht tot intrekking van de offerte tot moment van aanvaarding door de opdrachtgever, mits aanvaardt voor de beperkte geldigheidsduur.
 3. Een overeenkomst kan mondeling en / of schriftelijk tot stand komen of door uitvoering van de opdracht wordt verondersteld een overeenkomst tot stand te zijn gekomen.
 4. Misverstanden betreft de inhoud en / of uitvoering van de opdracht, mondeling en / of schriftelijk overeengekomen of nagelaten, komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 3. Prijzen

1. Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn alle genoemde prijzen in offertes en / of overeenkomsten exclusief BTW.

Artikel 4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn op de overeengekomen wijze. Bij gebrek aan specifieke condities dient de opdrachtgever het volledige bedrag binnen veertien dagen na de factuurdatum per overschrijving te voldoen.
 2. HighFocusCreator is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor haar betalingsverplichtingen, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is. De opdrachtgever zal slechts een herinnering ontvangen waarna de opdrachtgever veertien dagen heeft om het bedrag alsnog te voldoen. Indien de opdrachtgever na deze periode nog steeds in verzuim is dan is HighFocusCreator gerechtigd een aanmaning te sturen om het volledige bedrag verhoogd met 10% van de hoofdsom aanmaningskosten alsnog te voldoen. Is deze aanmaning na 10 dagen nog niet voldaan, dan is HighFocusCreator gerechtigd de aanmaningskosten te verhogen naar 25% van de hoofdsom. Indien na de aanmaning het bedrag nog niet is voldaan dan zal HighFocusCreator een incassobureau inschakelen en deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van HighFocusCreator op de opdrachtgever direct opeisbaar.

5. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door de HighFocusCreator in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging voldoening / nakoming voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Klachten

1. Een klacht dient binnen 10 dagen na leverdatum schriftelijk te zijn gedaan aan HighFocusCreator, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 6. Levering

 1. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en HighFocusCreator behoudt het recht hiervan af te wijken zonder in verzuim te treden. Overschrijding van de levertijd is tevens geen grond voor ontbinding door de opdrachtgever.
 2. HighFocusCreator streeft naar een levertijd van 14 dagen na opnamedag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van HighFocusCreator is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door HighFocusCreator voor de opdracht waarbij de aansprakelijkheid is ontstaan in rekening is gebracht en door de opdrachtgever tijdig is voldaan, met een maximum van €500 (vijfhonderd euro) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van HighFocusCreator voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HighFocusCreator of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van HighFocusCreator in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan HighFocusCreator kan worden toegerekend in geval van een van de wil van HighFocusCreator onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HighFocusCreator kan worden verlangd.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 voordat als gevolg waarvan HighFocusCreator niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang HighFocusCreator niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. HighFocusCreator is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als HighFocusCreator als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten

 1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van HighFocusCreator. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt HighFocusCreator de desbetreffende instantie of natuurlijk persoon aansprakelijk.
 2. De opdrachtgever vrijwaart HighFocusCreator volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door HighFocusCreator ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten montages en/of dupliceren van beeld- en geluidsopnames welke zij hebben aangeleverd.
 3. Producties die door HighFocusCreator gemaakt zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd, enige schending van dit recht is strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet 1912.
 1. HighFocusCreator behoudt nadrukkelijk het eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de betalingsverplichting.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat hij zulks niet zal doen, is HighFocusCreator gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te halen. De opdrachtgever is hierbij aansprakelijk voor de door HighFocusCreator gemaakte kosten.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht HighFocusCreator hiervan onverwijld, schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 10. Muziek (extra)

 1. HighFocusCreator maakt voor zijn muziek gebruik van het platform Epedemic Sound, de muziek van dit platform is rechtenvrij en de kosten hiervan zijn reeds verwerkt in de prijs.
 2. Indien de opdrachtgever muziek wilt gebruiken dat niet op het in lid 1 genoemde platform beschikbaar is, worden de additionele kosten hiervan doorberekend aan de opdrachtgever door HighFocusCreator.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

Artikel 12. Herstel Clausule

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.